Veilig zaken doen met ADS International

Ondanks dat klanten van ADS International onrechtmatig zijn benaderd is iedere klant door ADS International netjes behandeld. Nieuwe klanten hebben netjes de software gekregen en de ondersteuning daarvoor. Klanten die zijn gebleven bij ADS International zijn daar heel blij mee en hebben geen overlast ondervonden van het probleem.

Veel gestelde vragen

Sinds 1995 verkoopt ADS International Monicom Software producten en sinds 1999 is ADS International het enige bedrijf dat deze software verkoopt. 18 jaar heeft ADS International deze software verkocht en ondersteund en een groot klantenbestand opgebouwd. Klanten deden alleen zaken met ADS International.

Om een voor ADS International onbegrijpelijke reden heeft een programmeur bij Monicom Software zonder toestemming van ADS International de klanten van ADS International aangeschreven. Hierbij werd geïmpliceerd dat klanten moesten overgaan naar die programmeur. Hierop heeft ADS International een procedure bij de kantonrechter aanhangig gemaakt. Daar de uitspraak van de kantonrechter niet helder en duidelijk heeft gemaakt dat het klanten van ADS International betrof en dat ADS International auteur is sinds 1995 en alle software wensen en modules heeft doorgegeven om te laten maken, heeft ADS International in hoger beroep bij de rechtbank Amsterdam tevens het verzoek ingediend auteursrecht onomstotelijk duidelijk uit te spreken als zijnde het recht dat ADS International toebehoord zodat ook hier geen twistpunt meer over kan bestaan.

Dit geeft tevens antwoord op de vraag: Waarom ADS International nog steeds producten van Monicom Software verkoopt en ondersteund.

Helaas zijn klanten van ADS International in 2017, 2019 en 2020 meermaals onrechtmatig aangeschreven (klanten waren tenslotte in 2017 geen klant van Monicom, hetgeen alleen al blijkt uit het verzoek om facturen van ADS International welke Robert C. deed aan klanten van ADS International). Het liet Robert C. vrij koud of hij ADS International schade berokkende. Het in de mail beschrevene was ook inhoudelijk onjuist, waardoor klanten van ADS International verkeerd geïnformeerd werden, hetgeen is blijven doorgaan met verkeerde voorstelling van zaken in uitingen per mail door de loop van de jaren. De uitwerking daarvan heeft ADS International grote schade berokkend en heeft de goede naam en goede reputatie van ADS International aangetast.

Daarop heeft ADS International na een (positief)vonnis van de voorzieningenrechter de eerste procedure bij het Kantongerecht en ook een tweede gerechtelijke procedure bij het Hof tegen Robert C. (h.o.d.n. Monicom Software) aangespannen.

ADS International wil en zal gezuiverd (gaan) worden van alle blaam, daar de oprechtheid van ADS International zonder twijfel alleen al blijkt uit de vele mailberichten met opdrachten tot het maken en verbeteren van software en de betalingen die daarvoor waren verricht aan Robert C. waardoor auteurschap een feit is welke aan ADS International toebehoort. 

Op 28-01-2021 heeft Robert C. onderstaande uiting op internet geplaatst.

Erkenning suggesties door Robert C.

Daar ADS International sinds 1995 eigen klanten heeft geworven voor de Monicom Software producten zijn er vele onderdelen tips verbeteringen aanvullingen en verzoeken om te programmeren doorgegeven aan Robert C. omdat Robert C. op verzoek van ADS International onderdelen maakten die voor bedrijven noodzakelijk zijn. Deze zijn allemaal vanaf 1995 bedacht en doorgegeven om te programmeren. Sinds 1999 is ADS International het enige bedrijf is dat deze software verkoopt zijn alle suggesties die van de klanten van ADS International zijn ontvangen voor de duur van 18 jaar door ADS International doorgegeven aan Robert C. om te programmeren. Daar Robert C. hierboven erkent dat het suggesties zijn welke ADS International aan Robert C. heeft doorgegeven bestaat er geen twijfel over de oorsprong van deze suggesties namelijk dat deze vanuit ADS International aan Robert C. zijn doorgegeven en aldus is ook meteen duidelijk wie de auteur is. De auteurswet zegt uitdrukkelijk dat het voorbereidend materiaal (afkomstig van ADS International) bij Robert C. is aangeleverd en aldus ADS International auteur is, ongeacht hoe ADS International aan deze suggesties is gekomen:

Artikel 10 lid 1 12 Auteurswet

§ 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat

Artikel 10
1.

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

12°. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;
en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.
 
Hetgeen Robert C. beweert als zijnde auteur kan aldus gezien de wet niet op juistheid zijn gegrond.
 

Begin 2018 heeft ADS International Robert C. aangeschreven om merk inbreuk te staken en gestaakt te houden.

Geachte heer C.,
Zoals u, heer C., zeerwel weet door uitvoerig veel gesprekken welke in het verleden met u zijn gevoerd over merk inschrijving en de gevolgen daarvan is het u niet onbekend dat het woordmerk ads een gedeponeerd merk is toebehorende aan ondergetekende waarbij u nooit toestemming heeft gevraagd en nooit heeft gekregen om enig merk van ondergetekende op enigerlei wijze te (mogen) gebruiken, laat staan dat u dit mocht misbruiken tot uw eigen voordeel. U was naar eigen zeggen destijds zeer goed op de hoogte van de gevolgen van merkinbreuk en uit uw recente handelingen heeft u via derden duidelijk gemaakt dat u het merkrecht hoog in aanzien heeft aangezien u providers, dealers en onze advocaat heeft aangeschreven naar aanleiding van uw vermeende merkinbreuk, waardoor uw opzettelijk aangerichte schade voor ADS International nog sneller opliep.
Het woordmerk ads is ingeschreven bij het BeNeLux merkenbureau onder:
– inschrijvingsnummer 0756319
– inschrijvingsnummer 0788004
– inschrijvingsnummer 0668687
Alle merken waaronder inbegrepen bovenstaande en overige merken van ondergetekende zijn u niet toegestaan op enigerlei wijze te gebruiken. Het is ons opgevallen dat u ondanks bovenstaande opzettelijk onrechtmatig bezig bent geweest en bezig blijft door het merk ads telkens te gebruiken in uw  (onrechtmatige) uitingen per mail aan o.a. klanten van ADS International, alsmede op uw domein(en) o.a. monicom.nl, alsmede op social media. U bleek ook wispelturig in het gebruik, daar u na plaatsing het merk ads op  uw domein en op social media dit weer verwijderde toen u aanspraak maakte op naleving van uw eigen merken om vervolgens weer het merk ads te plaatsen en aldus misbruik te hervatten. Daar u zelf actief bezig was met het verbieden van het gebruik van uw eigen merk en daar tot in het uiterste mee doorging, is het u des te meer aan te rekenen dat u het misbruiken van het merk ads startte en ook nog eens hervatte. U bent natuurlijk aansprakelijk voor alle schade en hierbij ik stel u nogmaals aansprakelijk voor elke soort schade dat u door het gebruik van het merk heeft aangericht, te weten; reputatie schade, afbreuk aan het onderscheidend vermogen, en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit door o.a. het gebruik van het woordmerk in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame te gebruiken. (Artikel 2.20 lid 1 en 2 BVIE). Het woordmerk ads is U verboden te gebruiken en dient U per direct te verwijderen in totaal en verwijderd te laten. Uw misbruik dient u zelf ondubbelzinnig te erkennen per wederkerige mail aan ADS en/of haar gemachtigde (advocaat) en u dient kenbaar te maken aan een ieder die u heeft aangeschreven dat u het woordmerk onrechtmatig heeft gebruikt en verdere schade wil beperken. Het was en is ook u … niet toegestaan om enig woordmerk van ondergetekende te gebruiken in enige uiting. Uw misbruik dient u zelf ondubbelzinnig te erkennen per wederkerige mail aan ADS en/of haar gemachtigde (advocaat) en u dient kenbaar te maken aan een ieder die u heeft aangeschreven dat u het woordmerk onrechtmatig heeft gebruikt en verdere schade wil beperken. De schade die u heeft aangericht is u aan te rekenen en zal op u verhaald worden. Uitingen welke u doet en heeft gedaan richting klanten van ADS International waarbij u verbaal en/of schriftelijk het woordmerk gebruikt zijn u uitdrukkelijk verboden. Hierbij stellen wij u … aansprakelijk voor o.a. merkinbreuk alsmede smaad en dit zal tezamen met de schade welke u heeft aangericht door het verspreiden van overige onwaarheden op u worden verhaald. Tevens overwegen wij aangifte te doen naar aanleiding van uw onrechtmatige daden.
Hoogachtend,
ADS International

Hierop heeft ADS International in een reactie van Robert C. onderstaande ontvangen.

Merknamen van ADS zal Robert C verwijderen

Hierna heeft Robert C. een rectificatie op internet geplaatst zodat klanten kunnen lezen dat Robert C. het merk inbreuk betreurt. Hieronder hetgeen Robert C. heeft bevestigd aan ADS International.
Rectificatie merk inbreuk

Helaas heeft ADS International moeten constateren dat Robert C. zich ook op dit punt niet aan zijn afspraken heeft gehouden. Nog steeds na 3 jaar pleegt Robert C. schaamteloos merk inbreuk door uitingen op internet te plaatsen. Hieronder enkele van de vele uitingen op internet welke Robert C. heeft geplaatst en aldus merk inbreuk heeft gecontinueerd.

merk inbreuk door Robert C.
Het woordmerk ads is U Robert C. verboden te gebruiken en dient U per direct te verwijderen in totaal en verwijderd te laten.

merk inbreuk door Robert C.Het woordmerk ads is U Robert C. verboden te gebruiken en dient U per direct te verwijderen in totaal en verwijderd te laten.

Merkinbreuk in meta tag op monicomfactuur.nl

Meta tag HTML: <meta name=”description” content=”Monicom ADBplus adb plus factuur software factuur, Monicom Software Gratis software Factuur Voorraad Uren Crediteuren Gratis Pos Gratis ads“>

Het woordmerk ads is U Robert C. verboden te gebruiken en dient U per direct te verwijderen in totaal en verwijderd te laten.

Op 26-07-2020 plaatste Monicom Software het bericht dat het programma Voorraadbeheer gratis ter beschikking is gesteld. Dit was nadat ADS International op haar website https://www.voorraadbeheer.nl aankondigde een Voorraadbeheer programma “in the Cloud” aan te bieden. Toeval of doet Robert C. er alles aan om ADS International dwars te zitten? De software op Voorraadbeheer.nl werkt uitstekend en is voor elk bedrijf inzetbaar.

Merk op dat er op bovenstaand screenshot van 09-11-2020 “Tijdelijk Gesloten” staat, waaruit blijkt dat Monicom Software nog steeds gesloten is. Hieruit blijkt dat Robert C. (h.o.d.n. Monicom Software) geen support kan geven en klanten niet daadkrachtig kan assisteren. Daar Tijdelijk Gesloten al heel lang zo op deze website staat bewijst het dat Robert C. geen interesse heeft om de klanten van ADS International correct te behandelen. Naar inzien van ADS International zal de procedure bij het Hof daarom ook in het voordeel van ADS International moeten worden uitgesproken.​

Monicom Software geeft geen support op ADBplus 2000 lite,
maar ADS International wel.

ADS International verkoopt al meer dan 25 jaar monicom software en geeft ook al meer dan 21 jaar telefonische support op software d.m.v. een onderhoudsabonnement.

Op 06-12-2018 plaatste Monicom Software (zonder toestemming van ADS International) het bericht dat de lite versie gratis ter beschikking is gesteld, met de belofte voor gratis updates voor de ADBplus 2000 lite.

Feit is dat ADS International is al in 1995 begonnen met betaling voor ontwikkeling van monicom software aan Monicom Software, alle wensen en tips al die jaren heeft doorgegeven ter (door)ontwikkeling, verbetering en uitbreiding van de diverse software pakketten in Windows, en (pas) is gestopt met betaling nadat doorontwikkeling (al lang) bleek te zijn gestopt, maar heeft Robert C. daarvoor destijds ook in gebreke gesteld en ook aansprakelijk gesteld. Dat ADS International altijd een betrouwbaar bedrijf is gebleven blijkt uit het feit dat ADS International altijd elke overeenkomst volledig is nagekomen en ondanks alles heeft ADS International elke klant altijd goed geholpen door telefonische support te blijven bieden en is de voor haar ontwikkelde software ook blijven verkopen. Helaas zijn klanten van ADS International in 2017, 2019 en 2020 meermaals onrechtmatig aangeschreven (klanten waren tenslotte in 2017 geen klant van Monicom, hetgeen alleen al blijkt uit het verzoek om facturen van ADS International). Het liet Robert C. vrij koud of hij ADS International schade berokkende. Het in de mail beschrevene was ook inhoudelijk onjuist, waardoor klanten van ADS International verkeerd geïnformeerd werden, hetgeen is blijven doorgaan met verkeerde voorstelling van zaken in uitingen per mail door de loop van de jaren. De uitwerking daarvan heeft ADS International grote schade berokkend en heeft de goede naam en goede reputatie van ADS International aangetast.​

Daarop heeft ADS International na een (positief)vonnis van de voorzieningenrechter de eerste procedure bij het Kantongerecht en ook een tweede gerechtelijke procedure bij het Hof tegen Robert C. (h.o.d.n. Monicom Software) aangespannen.

ADS International wil en zal gezuiverd (gaan) worden van alle blaam, daar de oprechtheid van ADS International zonder twijfel alleen al blijkt uit de vele mailberichten met opdrachten tot het maken en verbeteren van software en de betalingen die daarvoor waren verricht aan Robert C. waardoor auteurschap een feit is welke aan ADS International toebehoort.

In afwachting van dat vonnis
blijft ADS International u telefonische support geven
en mag ADS International volgens het Kantongerecht
ook de software blijven leveren!​

Bron: https://goo.gl/posts/ydFSm

Bron: https://www.monicom.nl/

ADS International is auteur en aldus gerechtigd om overdracht van licenties te verzoeken indien de software niet meer zal worden gebruikt. Conform onderstaande arrest bestaat er geen twijfel over de rechtmatigheid van overdracht van licenties.

Overdracht van licenties is bepaald volgens het ARREST VAN HET HOF.

Remarketed software is originele software welke opnieuw in de markt te koop wordt aangeboden. Door aankoop van remarketed software kunt u beschikken over recente software waarmee u uw eigen data kunt invoeren en heerlijk met de software kunt werken.

De rechter zegt: JA.

Robert C. (tevens h.o.d.n. Monicom Software) heeft op 04-12-2017 aan klanten van ADS International geschreven: “…Indien U uw onderhoudsabonnement wilt continueren dan verzoeken wij u uw huidige onderhoudsabonnement bij ADS International te beëindigen en te verlengen bij Monicom Software.” ADS International heeft daarop een gerechtelijke procedure gestart. Robert C. vroeg de rechter om een verbod op het aanbieden van een onderhoudsabonnement, zodat ADS International deze niet meer kan aanbieden. De rechter deed uitspraak op 10 januari 2019 en heeft het verzoek van Robert C. (tevens h.o.d.n. Monicom Software) beantwoord met de woorden: “Het door C. gevorderde verbod zal derhalve worden afgewezen”!!! Omdat ADS International al 20 jaar ervaring heeft in het geven van telefonische support en de rechter dit ook heeft bekrachtigd, mag ADS International u als klant telefonische support blijven geven en mag u ook een nieuw abonnement aanbieden. Hiermee komt er een einde aan deze discussie.

De rechter zegt: JA.

Robert C. heeft aan de rechter gevraagd om een verbod op verkoop van software die eerder al bij Monicom Software was gekocht (dat heet remarketed). De rechter deed uitspraak op 10 januari 2019 en heeft het verzoek van Robert C. (tevens h.o.d.n. Monicom Software) beantwoord met de woorden: “Het door C. gevorderde verbod zal derhalve worden afgewezen”!!! De rechter heeft besloten dat het ADS International is toegestaan om remarketed software van Monicom Software te verkopen. Dit is officiële software welke door Monicom Software zelf op de markt is gebracht en aldus volledig legitiem is.

Heeft u bij ADS International een Monicom Software product gekocht en/of extra modules gekocht en verlangt Robert C. dat u deze software opnieuw moet aanschaffen of heeft u die inmiddels aangeschaft, neem dan contact op met ADS International. Vermeld daarbij of u de factuur heeft betaald. Stuur het bewijs (correspondentie, een offerte en/of factuur en betalingsbewijs) per e-mail en neem direct telefonisch contact op. Bel: 085-7470419.